Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:241

Utkom från trycket den 20 april 2006
utfärdad den 30 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 § lagen (2004:629) om trängselskatt skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167.

Bestämmelserna i 17 kap. 2 och 2 a §§ samt 19 kap. 6 § första och tredje styckena skattebetalningslagen (1997:483) skall tillämpas i fråga om anstånd med betalning av skatt och avgift enligt denna lag. Med skatt avses även expeditionsavgift och med skattetillägg skall då i stället avses tilläggsavgift.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:241

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Gabriella Loman
(Finansdepartementet)