Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:334

Utkom från trycket den 23 maj 2006
utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 § lagen (2004:629) om trängselskatt skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:198, bet. 2005/06:SkU32, rskr. 2005/06:251.

Trängselskatt skall utan uppmaning betalas senast den fjortonde dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:334

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006. Äldre bestämmelse gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Gabriella Loman
(Finansdepartementet)