Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:473 Utkom från trycket den 14 juni 2006Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);utfärdad den 24 maj 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:167, bet. 2005/06:SkU27, rskr. 2005/06:290. föreskrivsSe Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048). i fråga om vägtrafikskattelagen (2006:227) dels att 1 kap. 5 § samt 2 kap. 2, 7 och 10–12 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny bilaga, bilaga 3, av följande lydelse.1 kap.5 §5 §Med fordonsår avses den uppgift i vägtrafikregistret som anger ett fordons årsmodell eller, om sådan uppgift saknas, tillverkningsår. Om båda uppgifterna saknas i registret, avses med fordonsår det år under vilket fordonet första gången togs i bruk.2 kap.2 §2 §Följande fordon, vars ålder, beräknad som skillnaden mellan fordonsåret och innevarande kalenderår, är trettio år eller äldre, är inte skattepliktiga (veteranfordon):motorcyklar, ochbussar, lastbilar och personbilar som inte används i yrkesmässig trafik som avses i yrkestrafiklagen (1998:490).Skattepliktiga enligt denna lag är inte hellerpersonbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som beskattas enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, traktorer, motorredskap eller tunga terrängvagnar som hör till skatteklass II enligt 17 §, släpvagnar som dras av tunga terrängvagnar som hör till skatteklass II eller av motorredskap som hör till skatteklass II eller beskattas enligt 19 §,påhängsvagnar med en skattevikt över 3 ton om de dras uteslutande av bilar som kan drivas med dieselolja eller av traktorer som avses i 16 § 5, och släpvagnar med en skattevikt av högst 750 kilogram.7 §7 §Fordonsskatten tas ut med ett grundbelopp och i förekommande fall ett koldioxidbelopp för personbilar somenligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2006 eller senare, ellerär av tidigare fordonsår än 2006, men uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.10 §10 §För personbilar som kan drivas med dieselolja skall summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en miljö- och bränslefaktor om 3,5.För en personbil som blivit skattepliktig för första gången före utgången av år 2007 och som uppfyller kraven för miljöklass 2005 PM enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, skall fordonsskatten minskas med 6 000 kronor.Skatteminskningen avräknas efter hand vid beslut om fordonsskatt, dock längst till och med den 31 december 2012.11 §11 §För personbilar som hör hemma i en kommun som anges i bilaga 1 till denna lag skall fordonsskatten betalas endast till den del fordonsskatten, efter avräkning enligt 2 kap. 10 § tredje stycket, för skatteår överstiger 384 kronor.En personbil anses höra hemma i den kommun där den skattskyldige har sin adress enligt vägtrafikregistret vid den tidpunkt som anges i 5 kap. 2 §. Första stycket tillämpas endast i samband med att fordonsskatt skall betalas enligt vad som i övrigt gäller i denna lag.12 §12 §För följande fordon framgår fordonsskattens storlek för ett skatteår av bilaga 2 till denna lag:tunga bussar och tunga lastbilar som inte beskattas i enlighet med andra stycket,traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar, samtsläpvagnar.För sådana tunga bussar och tunga lastbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005 eller högre ställda krav enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, framgår fordonsskattens storlek till och med den 30 september 2009 för ett skatteår av bilaga 3 till denna lag.I fråga om traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar finns kompletterande bestämmelser i 18 och 19 §§.Bilaga 3 Fordonsskatt (Indelningen i skattekategorier för dessa fordon ansluter till bilaga 2)
Fordonsslag
Skattevikt, kilogram
 
Skatt, kronor
A  
Tunga bussar  
 
 
 
 
Tunga bussar som kan drivas med dieselolja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 med två hjulaxlar 
3 501 – 
 
3 999 
2 510 
 
 
4 000 – 
 
4 999 
2 615 
 
 
5 000 – 
 
5 999 
2 825 
 
 
6 000 – 
 
6 999 
3 089 
 
 
7 000 – 
 
7 999 
3 329 
 
 
8 000 – 
 
8 999 
3 569 
 
 
9 000 – 
 
9 999 
3 809 
 
 
10 000 – 
 
10 999 
4 037 
 
 
11 000 – 
 
11 999 
4 797 
 
 
12 000 – 
 
12 999 
5 574 
 
 
13 000 – 
 
13 999 
6 292 
 
 
14 000 – 
 
14 999 
8 949 
 
 
15 000 – 
 
15 999 
12 575 
 
 
16 000 – 
 
16 999 
13 769 
 
 
17 000 – 
 
17 999 
16 622 
 
 
18 000 – 
 
18 999 
18 932 
 
 
19 000 – 
 
 
23 532 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 med tre hjulaxlar 
3 501 – 
 
3 999 
2 315 
 
 
4 000 – 
 
4 999 
2 415 
 
 
5 000 – 
 
5 999 
2 615 
 
 
6 000 – 
 
6 999 
2 819 
 
 
7 000 – 
 
7 999 
3 009 
 
 
8 000 – 
 
8 999 
3 199 
 
 
9 000 – 
 
9 999 
3 389 
 
 
10 000 – 
 
10 999 
3 579 
 
 
11 000 – 
 
11 999 
3 769 
 
 
12 000 – 
 
12 999 
4 011 
 
 
13 000 – 
 
13 999 
4 221 
 
 
14 000 – 
 
14 999 
5 871 
 
 
15 000 – 
 
15 999 
7 521 
 
 
16 000 – 
 
16 999 
9 171 
 
 
17 000 – 
 
17 999 
10 146 
 
 
18 000 – 
 
18 999 
10 402 
 
 
19 000 – 
 
19 999 
10 444 
 
 
20 000 – 
 
20 999 
10 485 
 
 
21 000 – 
 
21 999 
12 462 
 
 
22 000 – 
 
22 999 
13 641 
 
 
23 000 – 
 
23 999 
14 471 
 
 
24 000 – 
 
24 999 
15 777 
 
 
25 000 – 
 
25 999 
16 457 
 
 
26 000 – 
 
26 999 
17 137 
 
 
27 000 – 
 
27 999 
19 537 
 
 
28 000 – 
 
28 999 
21 937 
 
 
29 000 – 
 
 
24 337 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 med fyra eller flera hjulaxlar  
3 501 – 
 
3 999 
2 315 
 
 
4 000 – 
 
4 999 
2 415 
 
 
5 000 – 
 
5 999 
2 615 
 
 
6 000 – 
 
6 999 
2 819 
 
 
7 000 – 
 
7 999 
3 009 
 
 
8 000 – 
 
8 999 
3 199 
 
 
9 000 – 
 
9 999 
3 389 
 
 
10 000 – 
 
10 999 
3 579 
 
 
11 000 – 
 
11 999 
3 769 
 
 
12 000 – 
 
12 999 
4 010 
 
 
13 000 – 
 
13 999 
4 251 
 
 
14 000 – 
 
14 999 
4 492 
 
 
15 000 – 
 
15 999 
5 492 
 
 
16 000 – 
 
16 999 
6 492 
 
 
17 000 – 
 
17 999 
8 074 
 
 
18 000 – 
 
18 999 
9 074 
 
 
19 000 – 
 
19 999 
9 152 
 
 
20 000 – 
 
20 999 
10 052 
 
 
21 000 – 
 
21 999 
10 952 
 
 
22 000 – 
 
22 999 
11 852 
 
 
23 000 – 
 
23 999 
12 752 
 
 
24 000 – 
 
24 999 
13 667 
 
 
25 000 – 
 
25 999 
14 990 
 
 
26 000 – 
 
26 999 
16 313 
 
 
27 000 – 
 
27 999 
17 636 
 
 
28 000 – 
 
28 999 
18 959 
 
 
29 000 – 
 
29 999 
20 282 
 
 
30 000 – 
 
30 999 
21 605 
 
 
31 000 – 
 
31 999 
22 928 
 
 
32 000 – 
 
 
24 251 
 
 
 
 
 
 
B  
Tunga lastbilar  
 
 
 
 
Tunga lastbilar som kan drivas med dieselolja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 med anordning för påhängsvagn med två hjulaxlar, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
3 501 – 
 
5 999 
3 094 
 
 
6 000 – 
 
6 999 
3 426 
 
 
7 000 – 
 
7 999 
5 413 
 
 
8 000 – 
 
8 999 
6 430 
 
 
9 000 – 
 
9 999 
8 429 
 
 
10 000 – 
 
10 999 
8 857 
 
 
11 000 – 
 
11 999 
11 775 
 
 
12 000 – 
 
12 999 
13 365 
 
 
13 000 – 
 
13 999 
16 875 
 
 
14 000 – 
 
 
17 737 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon  
7 000 – 
 
7 999 
1 727 
 
 
8 000 – 
 
8 999 
2 084 
 
 
9 000 – 
 
10 999 
3 423 
 
 
11 000 – 
 
12 999 
4 751 
 
 
13 000 – 
 
 
7 213 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 med anordning för påhängsvagn med tre eller flera hjulaxlar, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
3 501 
 
4 999 
2 669 
 
 
5 000 – 
 
5 999 
2 826 
 
 
6 000 – 
 
6 999 
3 525 
 
 
7 000 – 
 
7 999 
8 453 
 
 
8 000 – 
 
8 999 
11 021 
 
 
9 000 – 
 
9 999 
11 811 
 
 
10 000 – 
 
10 999 
15 676 
 
 
11 000 – 
 
11 999 
16 476 
 
 
12 000 – 
 
12 999 
17 486 
 
 
13 000 – 
 
13 999 
18 496 
 
 
14 000 – 
 
14 999 
19 506 
 
 
15 000 – 
 
 
20 015 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon  
7 000 – 
 
17 999 
4 638 
 
 
18 000 – 
 
19 999 
6 416 
 
 
20 000 – 
 
 
9 491 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 med annan draganordning än anordning för påhängsvagn, med två hjulaxlar, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon  
3 501 – 
 
8 999 
2 420 
 
 
9 000 – 
 
9 999 
2 547 
 
 
10 000 – 
 
10 999 
2 821 
 
 
11 000 – 
 
11 999 
3 801 
 
 
12 000 – 
 
12 999 
4 781 
 
 
13 000 – 
 
13 999 
5 261 
 
 
14 000 – 
 
14 999 
5 937 
 
 
15 000 – 
 
15 999 
6 480 
 
 
16 000 – 
 
16 999 
8 210 
 
 
17 000 – 
 
 
9 908 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon  
7 000 – 
 
 
300 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 med annan draganordning än anordning för påhängsvagn, med tre eller flera hjulaxlar, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
3 501 – 
 
11 999 
2 232 
 
 
12 000 – 
 
12 999 
3 041 
 
 
13 000 – 
 
13 999 
3 811 
 
 
14 000 – 
 
14 999 
4 581 
 
 
15 000 – 
 
15 999 
5 351 
 
 
16 000 – 
 
16 999 
6 711 
 
 
17 000 – 
 
17 999 
7 571 
 
 
18 000 – 
 
18 999 
8 943 
 
 
19 000 – 
 
19 999 
10 451 
 
 
20 000 – 
 
 
11 024 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
7 000 – 
 
 
500 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 utan draganordning med två hjulaxlar,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
3 501 – 
 
8 999 
2 420 
 
 
9 000 – 
 
9 999 
2 547 
 
 
10 000 – 
 
10 999 
2 821 
 
 
11 000 – 
 
11 999 
3 801 
 
 
12 000 – 
 
12 999 
4 781 
 
 
13 000 – 
 
13 999 
5 261 
 
 
14 000 – 
 
14 999 
5 937 
 
 
15 000 – 
 
15 999 
6 480 
 
 
16 000 – 
 
16 999 
8 210 
 
 
17 000 – 
 
 
9 908 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
12 000 – 
 
12 999 
317 
 
 
13 000 – 
 
13 999 
879 
 
 
14 000 – 
 
14 999 
1 236 
 
 
15 000 – 
 
 
2 799 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 utan draganordning med tre hjulaxlar, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
3 501 – 
 
11 999 
2 232 
 
 
12 000 – 
 
12 999 
3 041 
 
 
13 000 – 
 
13 999 
3 811 
 
 
14 000 – 
 
14 999 
4 581 
 
 
15 000 – 
 
15 999 
5 351 
 
 
16 000 – 
 
16 999 
6 711 
 
 
17 000 – 
 
17 999 
7 571 
 
 
18 000 – 
 
18 999 
8 943 
 
 
19 000 – 
 
19 999 
10 451 
 
 
20 000 – 
 
 
11 024 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon  
12 000 – 
 
16 999 
552 
 
 
17 000 – 
 
18 999 
1 134 
 
 
19 000 – 
 
20 999 
1 471 
 
 
21 000 – 
 
22 999 
2 268 
 
 
23 000 – 
 
 
3 525 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 utan draganordning med fyra eller flera hjulaxlar,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
3 501 – 
 
11 999 
2 232 
 
 
12 000 – 
 
12 999 
3 041 
 
 
13 000 – 
 
13 999 
3 811 
 
 
14 000 – 
 
14 999 
4 581 
 
 
15 000 – 
 
15 999 
5 351 
 
 
16 000 – 
 
16 999 
6 711 
 
 
17 000 – 
 
17 999 
7 571 
 
 
18 000 – 
 
18 999 
8 943 
 
 
19 000 – 
 
19 999 
10 451 
 
 
20 000 – 
 
 
11 024 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon  
12 000 – 
 
16 999 
552 
 
 
17 000 – 
 
18 999 
1 134 
 
 
19 000 – 
 
22 999 
1 471 
 
 
23 000 – 
 
24 999 
1 492 
 
 
25 000 – 
 
26 999 
2 329 
 
 
27 000 – 
 
28 999 
3 698 
 
 
29 000 – 
 
 
5 486 
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006 i fråga om 12 § och i övrigt den 1 juli 2006.På regeringens vägnarPÄR NUDERJan Larsson(Finansdepartementet)