Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:592

Utkom från trycket den 16 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi

1)

Prop. 2005/06:125, bet. 2005/06:SkU33, rskr. 2005/06:352.

dels att nuvarande 4 kap. 12 a och 12 b §§ skall betecknas 4 kap. 13 och 15 §§,

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 4, 8, 10 och 11 §§, 4 kap. 12 §, 5 kap. 2 §, 6 a kap. 1 och 3–5 §§ samt 11 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 2 kap. 4 a §, 4 kap. 14 § och 5 kap. 4 a §, av följande lydelse.

2 §

2) Energiskatt skall betalas för bränslen som anges i 2 kap. 1, 1 a och 3–4 a §§. Koldioxidskatt skall betalas för bränslen som anges i 2 kap. 1 och 3–4 a §§. Svavelskatt skall betalas på svavelinnehållet i bränslen som anges i 3 kap. 1 §. Bestämmelser om dessa skatter finns i 2–10 kap.

2)

Senaste lydelse 1998:1699.

Bestämmelser om skatt på elektrisk kraft finns i 11 kap.

4 §

  Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas även för andra produkter än som avses i 1, 1 a och 3 §§, om en sådan produkt

 1. säljs eller förbrukas som motorbränsle eller som tillsats till motorbränsle eller som medel för att öka motorbränslets volym, eller

 2. innehåller minst fem viktprocent flytande eller gasformiga kolväten och säljs eller förbrukas för uppvärmning.

Skatt skall i fall som avses i första stycket betalas med de skattebelopp som gäller för motsvarande bränsle enligt 1 §. Skatt enligt första stycket 2 skall dock betalas endast för den del av produkten som består av flytande eller gasformiga kolväten.

4 a §

Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas även för fossilt kol i hushållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. 8 § miljöbalken, om avfallet förbrukas för uppvärmning. Detsamma gäller fossilt kol i därmed jämförligt hushållsavfall som förts in till Sverige från ett annat land.

Mängden fossilt kol skall anses utgöra 12,6 viktprocent av hushållsavfallet.

Energiskatt skall betalas med 150 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol och koldioxidskatt med 3 374 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol.

För kalenderåret 2007 och efterföljande kalenderår skall de i tredje stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 § andra stycket.

8 §

3) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om märkämnen som avses i 1 § första stycket 3 a.

3)

Senaste lydelse 2004:121.

Skatt enligt 1 § första stycket 3 b skall inte tas ut om oljeprodukten har försetts med märkämnen som avses i 1 § första stycket 3 a

 1. vid import av den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § första stycket 1 eller 2 senast när produkten deklareras för övergång till fri omsättning, eller

 2. i annat fall än som avses under 1 senast när skattskyldighet för produkten inträder enligt 5 kap.

Märkning enligt andra stycket får i Sverige göras endast på en depå som är godkänd för detta ändamål av Tullverket i fall som avses i 1 och på ett skatteupplag som är godkänt av beskattningsmyndigheten för märkning i fall som avses i 2.

10 §

4) För kalenderåret 2006 och efterföljande kalenderår skall energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2004.

4)

Senaste lydelse 2004:1038.

För kalenderåret 2007 och efterföljande kalenderår skall de i 4 a § tredje stycket angivna skattebeloppen på motsvarande vis omräknas med utgångspunkt i prisläget i juni 2005.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

11 §

5) Energiskatt och koldioxidskatt skall inte betalas för

5)

Senaste lydelse 2001:518.

 1. metan som framställs genom biologiska processer,

 2. trädbränsle som säljs eller förbrukas för motordrift vid samtidig produktion av värme och elektrisk kraft i en och samma process, när den värme som uppkommer nyttiggörs (kraftvärmeproduktion),

 3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,

 4. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som till följd av bränslets beskaffenhet förlorats i samband med att det framställts, bearbetats, lagrats eller transporterats.

Första stycket 2 gäller dock inte råtallolja.

Första stycket 4 gäller dock för varumottagare och skatterepresentant som avses i 4 kap. 8 § endast bränsle som förlorats under transport till varumottagaren.

12 §

6) Skattskyldig för energiskatt för råtallolja samt för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för bränslen som avses i 2 kap. 1 § första stycket 6–8, bränslen enligt 3 och 4 §§ som inte avses i 1 kap. 3 a § samt vad gäller svavelskatt även bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är den som

6)

Senaste lydelse 2002:422.

 1. godkänts som lagerhållare enligt 15 §,

 2. i annat fall än som avses i 1, tillverkar eller bearbetar bränsle,

 3. i annat fall än som avses i 1 och 2 för in kolbränsle, petroleumkoks, råtallolja eller torvbränsle till Sverige från ett annat EG-land eller tar emot en sådan leverans, och

 4. förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för visst ändamål men som använder bränslet för ett ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

Som tillverkare anses den som för in naturgas till Sverige samt den för vars räkning sådan införsel äger rum. Som tillverkare anses även den som tar upp torvbränsle.

14 §

Skattskyldig för energiskatt och koldioxidskatt för bränsle som avses i 2 kap. 4 a § är den som i yrkesmässig verksamhet förbrukar sådant bränsle.

2 §

7) Skattskyldigheten inträder

7)

Senaste lydelse 2004:121.

 1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 2, när han tar emot leverans av bränsle,

 2. för skatterepresentant som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 3, vid mottagandet av bränslet,

 3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 5 eller 12 § första stycket 3, när bränslet förs in till Sverige, och

 4. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § eller 13 § och som enligt 5 § skall betala skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat. I fall som avses i 4 kap. 1 b § första stycket 3 eller 13 § första stycket 3 c inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EG-landet.

4 a §

Skattskyldigheten inträder för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 14 §, när bränslet förbrukas för uppvärmning.

1 §

8) Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, skall helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

8)

Senaste lydelse 2005:1189.

Ändamål

Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

 
 
 
 
 

1. Förbrukning för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning eller i en process där bränslet i allt väsentligt används för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning

 
 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

2. Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedel

 

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1§ första stycket 3 b

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

3. Förbrukning i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål

 

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1§ första stycket 3 b

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

4. Förbrukning i båt för vilken medgivande enligt 2 kap. 9§ eller fartygstillstånd enligt fiskelagen (1993:787) meddelats, när båten inte används för privat ändamål

 

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1§ första stycket 3 b

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

5. Förbrukning i a) luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål

 

Annan bensin än flygbensin (KN-nr 2710 00 26)

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 
 
 
 
 
 

b) luftfartyg, när luftfartyget används för privat ändamål eller i luftfartygsmotorer i provbädd eller i liknande anordning

 

Andra bränslen än flygbensin och flygfotogen (KN-nr 2710 00 51)

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

6. Förbrukning vid framställning av mineraloljeprodukter, kolbränslen, petroleumkoks eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren

 
 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

7. Förbrukning för framställning av skattepliktig elektrisk kraft när den värme som uppkommer inte till någon del nyttiggörs

 

Bränsle som avses i 2 kap. 1§ första stycket 3 b

 

100 procent

 

100 procent

 

 

8. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i metallurgiska processer

 

Andra bränslen än kolbränslen och petroleumkoks

 

100 procent

 

100 procent

 

 

9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

 

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1§ första stycket 3b

 

100 procent

 

79 procent

 

 

10. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodling

 

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1§ första stycket 3 b

 

100 procent

 

79 procent

 

 

11. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet

 

Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1§ första stycket 3 b

 

100 procent

 

79 procent

 

 

12. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i sodapannor, lutpannor, metallurgiska processer eller i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller

 
 

 

 

100 procent

 

13. Förbrukning vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar

 

Andra bränslen än bränsle som avses i 2 kap. 1§ första stycket 3 b

 

100 procent

 

79 procent

 

 

14. Förbrukning i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar

 

Andra bränslen än bränsle som avses i 2 kap. 1§ första stycket 3 b

 

 

77 procent

 

 

15. Förbrukning i yrkesmässig skogsbruksverksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar, om förbrukning sker före den 1 januari 2007 i Skåne, Blekinge, Kronobergs, Kalmar, Jönköpings, Hallands, Västra Götalands och Östergötlands län

 

Andra bränslen än bränsle som avses i 2 kap. 1§ första stycket 3 b

 

100 procent

 

23 procent

 

 

3 §

9) Vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en och samma process, när den värme som uppkommer nyttiggörs (kraftvärmeproduktion), medges, för den del av bränslet som förbrukas för framställning av

9)

Senaste lydelse 2004:223.

 1. värme, befrielse från energiskatt och koldioxidskatt i den omfattning som anges i andra och tredje styckena,

 2. skattepliktig elektrisk kraft, befrielse från 100 procent av energiskatten och 100 procent av koldioxidskatten.

Befrielse enligt första stycket 1 medges från 100 procent av energiskatten, om elverkningsgraden uppgår till minst 5 procent.

Befrielse enligt första stycket 1 medges från 19 procent av koldioxidskatten, om elverkningsgraden uppgår till 5 procent. Om elverkningsgraden är högre än 5 procent, ökar den procentuella befrielsen från koldioxidskatt med sex gånger det antal procentenheter som verkningsgraden överstiger 5 procent till dess den uppgår till 15 procent. Om elverkningsgraden är 15 procent eller högre, medges befrielse från 79 procent av koldioxidskatten.

Såvitt avser råtallolja medges befrielse från energiskatt enligt första–tredje styckena med ett belopp som motsvarar den sammanlagda energiskatt och koldioxidskatt som skulle ha medgetts för bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Fördelning av bränslet som förbrukas för framställning av värme respektive elektrisk kraft skall ske genom proportionering i förhållande till respektive energiproduktion. Detsamma gäller om elektrisk kraft framställs i en sammankopplad anläggning vid samtidig kraftvärme- respektive kondenskraftproduktion. Om olika bränslen förbrukas skall proportioneringen avse varje bränsle för sig.

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och som förbrukas vid kraftvärmeproduktion medges inte någon befrielse från skatt enligt denna paragraf. Detsamma gäller bränslen som förbrukas för framställning av ånga eller hetvatten som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten vid kraftvärmeproduktion.

4 §

10) Skattebefrielse enligt 1 § 7 gäller också för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem megawatt.

10)

Senaste lydelse 2001:518.

5 §

11) De begränsningar av skattebefrielsen i 1 § och 3 § sjätte stycket som gäller bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b skall även tillämpas på bränsle för vilket motsvarande skatt skall betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

11)

Senaste lydelse 2001:962.

3 §

12) Energiskatten utgör

12)

Senaste lydelse 2005:960.

 1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

 2. 20,1 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §, och

 3. 26,1 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

För kalenderåret 2007 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om skatt på bränslen anges i 2 kap. 10 § andra stycket. Belopp som anges i tiondels ören skall dock avrundas till hela tiondels ören.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:592

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)