Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1522

Utkom från trycket den 29 december 2006
Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324);
utfärdad den 20 december 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 13 § taxeringslagen (1990:324) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:19, bet. 2006/07:SkU7, rskr. 2006/07:71.

2) Vad som sägs om en deklarationsskyldig och självdeklaration i 9–12 §§ gäller också för den som är skyldig att lämna särskild uppgift enligt 5 kap. 1, 2 eller 2 a § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Vad som sägs om en självdeklaration gäller då sådana särskilda uppgifter.

2)

Senaste lydelse 2003:211.

Förseningsavgift tas i dessa fall ut med samma belopp som för andra deklarationsskyldiga än aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1522

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)