Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:283 Utkom från trycket den 5 juni 2007Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);utfärdad den 24 maj 2007.Enligt riksdagens beslutBet. 2006/07:SkU20, rskr. 2006/07:155. föreskrivs att 10 § folkbokföringslagen (1991:481) skall ha följande lydelse.10 §10 § Senaste lydelse 2003:657. En vistelse anses inte leda till ändrad bosättning om den föranleds enbart avuppdrag som riksdagsledamot,uppdrag som statsråd,förordnande till ledamot i kommitté eller kommission, befattning som politiskt tillsatt tjänsteman eller uppdrag att biträda som politiskt sakkunnig i statsdepartement eller särskilt uppdrag av riksdagen,tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,vård vid en institution för sjukvård, vård av unga, kriminalvård eller vård av missbrukare.En vistelse på viss fastighet som föranleds av förhållande som avses i första stycket 1–5 anses inte heller leda till ändrad bosättning om personen har anknytning till en annan fastighet genom att disponera en bostad där. Sammanlever personen med sin familj på en fastighet där han enligt 7 § skulle anses vara bosatt, får Skatteverket dock på ansökan besluta att han skall folkbokföras på den fastigheten.En vistelse av statsministerns familjemedlemmar i statsministerns tjänstebostad anses inte leda till ändrad bosättning. Skatteverket får dock på ansökan besluta att en sådan person skall folkbokföras på den fastighet som inrymmer tjänstebostaden.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.På regeringens vägnarANDERS BORGStefan Holgersson(Finansdepartementet)