Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:348

Utkom från trycket den 13 juni 2007
Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;
utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:94, bet. 2006/07:SkU15, rskr. 2006/07:181.

2) Tobaksskatt skall betalas för tobaksvaror som tillverkas i Sverige, som förs in eller tas emot från ett annat EG-land eller som importeras från tredje land.

2)

Senaste lydelse 2001:516.

Skatt skall betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak.

Skatt skall betalas även för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. Närmare bestämmelser härom meddelas i 35-40 a §§.

Med EG eller ett EG-land förstås de områden som tillhör Europeiska gemenskapens punktskatteområde. Med tredje land förstås länder och områden utanför detta skatteområde.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:348

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)