Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2007-0778

SFS 2007:778

Utkom från trycket den 13 november 2007
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 25 oktober 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi

1)

Prop. 2006/07:13, bet. 2007/08:SkU2, rskr. 2007/08:1.

dels att 2 kap. 11 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 9 § och 7 kap. 3 §, av följande lydelse.

Med biomassa förstås den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, samt den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

2) Energiskatt och koldioxidskatt skall inte betalas för

2)

Senaste lydelse 2006:1508.

  1. metan som framställts av biomassa,

  2. bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402, med undantag för träavfall som härrör från hushållsavfall,

  3. bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,

  4. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,

  5. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som till följd av bränslets beskaffenhet förlorats i samband med att det framställts, bearbetats, lagrats eller transporterats.

För varumottagare och skatterepresentant som avses i 4 kap. 8 § gäller dock första stycket 5 endast bränsle som förlorats under transport till varumottagaren.

3) En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som han har förbrukat eller sålt som bränsle för uppvärmning och som utgör en energiprodukt enligt

3)

Tidigare 7 kap. 3 § upphävd genom 2001:518.

  1. KN-nr 1507–1518,

  2. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, eller

  3. KN-nr 3824 90 99.

Första stycket gäller också om produkterna ingår som en beståndsdel i ett annat bränsle.

För produkt enligt KN-nr 3824 90 99 gäller första och andra styckena endast för skatt på den del av bränslet som framställts av biomassa.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:778

Denna lag träder i kraft den 1 december 2007 och tillämpas för förhållande som hänför sig till tiden från och med den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)