Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:779

Utkom från trycket den 13 november 2007
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 25 oktober 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 och 8–9 a §§, 9 kap. 8 a §, 10 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ samt rubriken närmast före 2 kap. 8 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:123, bet. 2007/08:SkU3, rskr. 2007/08:2.

1 §

2) Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

2)

Senaste lydelse 2006:1508.

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 
 
 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

 

2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

 

Bensin som uppfyller krav för

 
 
 
 
 
 

a) miljöklass 1

 
 
 
 
 
 

- motorbensin

 

2 kr 90 öre per liter

 

2 kr 16 öre per liter

 

5 kr 6 öre per liter

 
 
 

- alkylatbensin

 

1 kr 30 öre per liter

 

2 kr 16 öre per liter

 

3 kr 46 öre per liter

 
 
 

b) miljöklass 2

 

2 kr 93 öre per liter

 

2 kr 16 öre per liter

 

5 kr 9 öre per liter

 

2.

 

2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59

 

Annan bensin än som avses under 1

 

3 kr 61 öre per liter

 

2 kr 16 öre per liter

 

5 kr 77 öre per liter

 

3.

 

2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69

 

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

 
 
 
 
 
 

a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,

 

750 kr per m3

 

2 663 kr per m3

 

3 413 kr per m3

 
 
 

b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig

 
 
 
 
 
 

miljöklass 1

 

1 057 kr per m3

 

2 663 kr per m3

 

3 720 kr per m3

 
 
 

miljöklass 2

 

1 306 kr per m3

 

2 663 kr per m3

 

3 969 kr per m3

 
 
 

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

 

1 633 kr per m3

 

2 663 kr per m3

 

4 296 kr per m3

 

4.

 

2711 12 11–2711 19 00

 

Gasol som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 kg

 

1 378 kr per 1 000 kg

 

1 378 kr per 1 000 kg

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

147 kr per 1 000 kg

 

2 801 kr per 1 000 kg

 

2 948 kr per 1 000 kg

 

5.

 

2711 11 00, 2711 21 00

 

Naturgas som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 m3

 

1 133 kr per 1 000 m3

 

1 133 kr per 1 000 m3

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

243 kr per 1 000 m3

 

1 994 kr per 1 000 m3

 

2 237 kr per 1 000 m3

 

6.

 

2701, 2702 eller 2704

 

Kol och koks

 

319 kr per 1 000 kg

 

2 317 kr per 1 000 kg

 

2 636 kr per 1 000 kg

 

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2008 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

Märk- och färgämnen

8 §

3) Skatt enligt 1 § första stycket 3 b skall inte tas ut om oljeprodukten har försetts med märk- och färgämnen som avses i 1 § första stycket 3 a

3)

Senaste lydelse 2006:592.

  1. vid import av den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § första stycket 1 eller 2 senast när produkten deklareras för övergång till fri omsättning, eller

  2. i annat fall än som avses under 1 senast när skattskyldighet för produkten inträder enligt 5 kap.

Märkning och färgning enligt första stycket får i Sverige göras endast på en depå som är godkänd för detta ändamål av Tullverket i fall som avses i 1 och på ett skatteupplag som är godkänt av beskattningsmyndigheten för märkning och färgning i fall som avses i 2.

9 §

4) Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle får inte innehålla oljeprodukt som är försedd med märkämne eller från vilken märkämnet har avlägsnats. Detta gäller dock inte båtar för vilka fartygstillstånd har meddelats enligt fiskelagen (1993:787).

4)

Senaste lydelse 2001:518.

Första stycket gäller inte om oljeprodukten har förts in till Sverige i bränsletanken och har fyllts på i ett land där bränsletanken får innehålla en sådan produkt.

Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller annan statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som är försedd med märkämne. Om det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för annan båt.

Beslut om ett medgivande enligt tredje stycket får återkallas, om förutsättningarna för det inte längre finns. Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

9 a §

5) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om märkämne som avses i 1 § första stycket 3 a och 9 § samt färgämne som avses i 1 § första stycket 3 a.

5)

Senaste lydelse 1998:289.

8 a §

6) Om en oljeprodukt har försetts med märkämne som avses i 2 kap. 9 a § innan den har förts in till Sverige och oljeprodukten därefter har beskattats i Sverige enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det skattebelopp som betalats för oljeprodukten enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b och det skattebelopp som gäller enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a, om oljeprodukten har förbrukats i Sverige för uppvärmning eller för drift av stationära motorer.

6)

Senaste lydelse 2006:1508.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket skall omfatta ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång.

1 §

7) Den som från oljeprodukter avlägsnar märkämne som avses i 2 kap. 9 a § eller på annat sätt tar befattning med oljeprodukter för vilka energiskatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, i syfte att dessa produkter skall användas i strid mot 2 kap. 9 §, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

7)

Senaste lydelse 1995:1525.

Om brottet har rört betydande värden eller det i annat fall är att anse som grovt skall, om förfarandet inte utgör led i gärning som är belagd med strängare straff enligt skattebrottslagen (1971:69), dömas till fängelse i högst två år.

2 §

8) För försök eller förberedelse till brott enligt 1 § andra stycket skall dömas till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

8)

Senaste lydelse 1995:1525.

4 §

Om oljeprodukter där märkämne som avses i 2 kap. 9 a § har avlägsnats och för vilka skatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, anträffas i annat utrymme än bränsletank som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle och det är uppenbart att oljeprodukterna avsetts för tillförsel till sådan bränsletank i strid mot 2 kap. 9 §, påför beskattningsmyndigheten den som ansvarat för att de nämnda ämnena avlägsnats, skatt med belopp som motsvarar den skatt som skulle ha tagits ut för oljeprodukterna enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b.

5 §

En särskild avgift skall betalas för motordrivet fordon och båt, vars bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

Avgiften uppgår för personbil, lätt lastbil och lätt buss samt båt till 10 000 kronor. Avgiften beräknas för tunga lastbilar, tunga bussar, traktorer och tunga terrängvagnar som är registrerade i vägtrafikregistret på följande sätt.

Skattevikt, kilogram

 

Avgift, kronor

 

0–3 500

 

10 000

 

3 501–10 000

 

20 000

 

10 001–15 000

 

30 000

 

15 001–20 000

 

40 000

 

20 001–

 

50 000

 

Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Avgiften för annat motordrivet fordon än som avses i andra stycket uppgår till 10 000 kronor. Avgiften tas ut för varje tillfälle som bränsletank påträffas med oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

Har avgift påförts någon och skall sådan avgift påföras honom för ytterligare tillfälle inom ett år från det tidigare tillfället, tas avgiften ut med en och en halv gånger det belopp som följer av andra eller tredje stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:779

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)