Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:966

Utkom från trycket den 30 november 2007
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30.

2) Arbetsgivaravgifterna är 24,93 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

2)

Senaste lydelse 2006:1345.

1. sjukförsäkringsavgift

 

7,71 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,20 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

1,70 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

2,43 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,68 %

 

3) Egenavgifterna är 23,22 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

3)

Senaste lydelse 2005:829.

1. sjukförsäkringsavgift

 

7,93 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,20 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

1,70 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

0,50 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,68 %

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:966

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2007.

3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Per Classon
(Finansdepartementet)