Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:968

Utkom från trycket den 30 november 2007
Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift;
utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30.

3 §

2) Avgiften beräknas dels på sådan inkomst av anställning som avses i 2 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, dels på sådan inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 2 kap. nämnda lag om den enskilde är skattskyldig för inkomsten enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete ska därvid var för sig avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

2)

Senaste lydelse 2001:1117.

Vid beräkning av inkomst av anställning ska avdrag göras för kostnader som arbetstagaren har haft i arbetet i den utsträckning kostnaderna, minskade med erhållen kostnadsersättning, överstiger 5 000 kronor.

Vid beräkning av avgiften bortses från inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete till den del summan av inkomsterna överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om inkomstgrundad ålderspension. Därvid ska i första hand bortses från inkomst av annat förvärvsarbete.

Avgiften avrundas till närmast hela hundratal kronor. Avgift som slutar på 50 kronor avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:968

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Per Classon
(Finansdepartementet)