Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1250

Utkom från trycket den 14 december 2007
Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster;
utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster att punkterna 5 och 6 i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:1339) om ändring i nämnda lag ska upphöra att gälla.

1)

Prop. 2007/08:24, bet. 2007/08:SkU12, rskr. 2007/08:62.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1250

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning som betalas ut efter den 31 december 2007.

3. Lagen tillämpas också på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

4. De upphävda bestämmelserna gäller fortfarande i fråga om lön eller annan ersättning som betalas ut före ikraftträdandet respektive inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Per Classon
(Finansdepartementet)