Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1253

Utkom från trycket den 14 december 2007
Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324);
utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 17 § taxeringslagen (1990:324) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:19, bet. 2007/08:SkU9, rskr. 2007/08:60.

2) Eftertaxering får också ske

2)

Senaste lydelse 2004:1143.

  1. vid rättelse av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende,

  2. när kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter saknats eller varit felaktig,

  3. när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av beslut som anges i 13 § andra stycket 1–5,

  4. när en förening eller ett registrerat trossamfund inte har genomfört en investering inom den tid som har föreskrivits i ett sådant beslut som avses i 7 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller inte har iakttagit ett annat villkor i beslutet,

  5. när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av en uppgift enligt 3 kap. 9 a §, 19 a §, eller 5 kap. 2 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter, och

  6. när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av en uppgift som har lämnats eller skulle ha lämnats enligt 3 kap. 21 a § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1253

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)