Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1385

Utkom från trycket den 28 december 2007
Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;
utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2, 8 och 35 §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89.

2) Skatt på cigaretter tas ut med 31 öre per styck och 39,2 procent av detaljhandelspriset. Skatt ska dock lägst tas ut med 100 procent av den sammanlagda skatten på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin (minimipunktskatt). Tillverkaren eller hans representant eller, i fråga om cigaretter som importeras från tredje land, importören ska senast den 31 oktober varje år till Skatteverket lämna uppgifter om försäljningen av cigaretter i de olika priskategorierna för tiden från och med den 1 oktober det föregående året till och med den 30 september det innevarande året. Regeringen fastställer senast den 30 november det innevarande året den mest efterfrågade priskategorin av cigaretter och det skattebelopp som för det nästkommande kalenderåret ska tas ut enligt andra meningen. För år 2008 ska dock minimipunktskatten fastställas till 1 krona och 24 öre per cigarett.

2)

Senaste lydelse 2006:1392.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 9 centimeter men inte 18 centimeter anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 9 centimeter som en cigarett.

3) Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 12 öre per styck. Skatt på röktobak tas ut med 1 560 kronor per kilogram.

3)

Senaste lydelse 2006:1392.

4) Skatt på snus tas ut med 336 kronor per kilogram och på tuggtobak med 402 kronor per kilogram.

4)

Senaste lydelse 2006:1392.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1385

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)