Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2007-1393

SFS 2007:1393

Utkom från trycket den 28 december 2007
Lag om ändring i lagen (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2007:779) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89.

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 
 
 
 
 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

 

2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

 

Bensin som uppfyller krav för

 
 
 
 
 
 

a) miljöklass 1

 
 
 
 
 
 

– motorbensin

 

2 kr 95 öre per liter

 

2 kr 34 öre per liter

 

5 kr 29 öre per liter

 
 
 

– alkylatbensin

 

1 kr 32 öre per liter

 

2 kr 34 öre per liter

 

3 kr 66 öre per liter

 
 
 

b) miljöklass 2

 

2 kr 98 öre per liter

 

2 kr 34 öre per liter

 

5 kr 32 öre per liter

 

2.

 

2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59

 

Annan bensin än som avses under 1

 

3 kr 68 öre per liter

 

2 kr 34 öre per liter

 

6 kr 2 öre per liter

 

3.

 

2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69

 

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

 
 
 
 
 
 

a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,

 

764 kr per m3

 

2 883 kr per m3

 

3 647 kr per m3

 
 
 

b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig

 
 
 
 
 
 

miljöklass 1

 

1 277 kr per m3

 

2 883 kr per m3

 

4 160 kr per m3

 
 
 

miljöklass 2

 

1 530 kr per m3

 

2 883 kr per m3

 

4 413 kr per m3

 
 
 

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

 

1 663 kr per m3

 

2 883 kr per m3

 

4 546 kr per m3

 

4.

 

2711 12 11–2711 19 00

 

Gasol som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 kg

 

1 584 kr per 1 000 kg

 

1 584 kr per 1 000 kg

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

150 kr per 1 000 kg

 

3 033 kr per 1 000 kg

 

3 183 kr per 1 000 kg

 

5.

 

2711 11 00, 2711 21 00

 

Naturgas som användsför

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 m3

 

1 282 kr per 1 000 m3

 

1 282 kr per 1 000 m3

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

247 kr per 1 000 m3

 

2 159 kr per 1 000 m3

 

2 406 kr per 1 000 m3

 

6.

 

2701, 2702 eller 2704

 

Kol och koks

 

325 kr per 1 000 kg

 

2 509 kr per 1 000 kg

 

2 834 kr per 1 000 kg

 

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2009 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)