Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:186 Utkom från trycket den 29 april 2008Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);utfärdad den 17 april 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:52, bet. 2007/08:SkU23, rskr. 2007/08:154. föreskrivs att 4 kap. 1 § och 5 kap. 17 § vägtrafikskattelagen (2006:227) ska ha följande lydelse.4 kap.1 §1 §Vägtrafikskatt beslutas av Vägverket genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret.Om skatt som har beslutats enligt första stycket har blivit uppenbart oriktig på grund av misstag vid den automatiserade behandlingen, ska Vägverket rätta beslutet.Bestämmelserna i 26 och 27 §§ förvaltningslagen (1986:223) ska inte tilllämpas i fråga om Vägverkets beslut enligt första stycket.5 kap.17 §17 §En avgift (dröjsmålsavgift) ska tas ut för varje fordon där vägtrafikskatt inte betalas inom den tid och i den ordning som har bestämts enligt denna lag.Om anstånd med betalning av skatten har beviljats enligt 8 eller 9 §, ska dröjsmålsavgift tas ut endast på det skattebelopp som inte har betalats senast vid anståndstidens slut.Skatteverket får medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda skäl.I övrigt gäller bestämmelserna i 1–5 och 7 §§ lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.På regeringens vägnarANDERS BORGJan Larsson(Finansdepartementet)