Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:207 Utkom från trycket den 7 maj 2008Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);utfärdad den 24 april 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:58, bet. 2007/08:SkU26, rskr. 2007/08:163. föreskrivs att 24 § folkbokföringslagen (1991:481) ska ha följande lydelse.24 §24 § Senaste lydelse 2003:657. Ett barns födelse ska anmälas till Skatteverket om barnet föds inom landet eller om det föds utom landet av en kvinna som är folkbokförd här.Föds barnet på ett sjukhus eller enskilt sjukhem ska inrättningen göra anmälan. Om en barnmorska hjälper till vid födelsen i annat fall, ska hon göra födelseanmälan. Anmälan ska göras så snart som möjligt.I andra fall ska barnets vårdnadshavare göra anmälan inom en månad från födelsen.Anmälan enligt första stycket ska göras för en nyfödd, som efter födelsen andats eller visat något annat livstecken, samt dödfödd som avlidit efter utgången av tjugoandra havandeskapsveckan.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.På regeringens vägnarANDERS BORGStefan Holgersson(Finansdepartementet)