Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:242

Utkom från trycket den 20 maj 2008
Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall;
utfärdad den 8 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 § lagen (1999:673) om skatt på avfall ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:71, bet. 2007/08:FöU10, rskr. 2007/08:162.

11 §

2) Den som är skattskyldig får göra avdrag även för skatt på

2)

Senaste lydelse 2001:904.

 1. vatten eller stabiliserande ämnen som utanför anläggningen tillsatts till aska,

 2. förorenad jord från marksanering,

 3. muddermassor från sanering och fördjupning av vattenområden,

 4. avfall från sanering av upplag för farligt avfall,

 5. slam från behandling av lakvatten från anläggning där gips deponeras,

 6. avfall från rening av kommunalt avloppsslam som förorenats på grund av verksamhet vid Falu koppargruva,

 7. asbesthaltigt avfall,

 8. fluor- och svavelhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets,

 9. grönlutslam från kausticeringsprocesser,

 10. returfiberavfall och avsvärtningsslam från upparbetning av returpapper samt askor från eldning av avsvärtningsslam,

 11. slam från framställning av dikalciumfosfat, kalciumklorid och natriumfosfat,

 12. kalciumfluoridslam från framställning av aluminiumfluorid,

 13. gipsslam från framställning av uppkolningsmedel,

 14. elfilterstoft från framställning av kalciumkarbid,

 15. slagger från metallurgiska processer,

 16. stoft och slam från rening av gaser från framställning av råstål och råjärn,

 17. oljehaltigt glödskalsslam,

 18. metallhydroxidslam,

 19. stoft och slam från rening av rökgaser och processvatten vid framställning av koppar, zink och bly,

 20. katodrester, blästerstoft, kolavfall samt stoft och slam från rening av rökgaser vid framställning av aluminium,

 21. stoft och slam från rening av rökgaser från framställning av ferrolegeringar,

 22. gjuterisand,

 23. avfall från rensprocessen vid upparbetning av återvunnet glas, och

 24. biobränsleaska, vars halt av cesium-137 uppgår till minst fem kilobecquerel per kilogram och som förts in till en avfallsanläggning som uppfyller de krav som Strålsäkerhetsmyndigheten fastlagt för deponering av sådan aska.

Vid fastställandet av halten cesium-137 enligt första stycket 24 ska askans torrvikt användas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:242

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)