Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:371

Utkom från trycket den 11 juni 2008
Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324);
utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 14 § taxeringslagen (1990:324) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203.

2) Den skattskyldige ska helt eller delvis befrias från särskild avgift om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig eller om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Om den skattskyldige delvis befrias från avgiften, ska den sättas ned till hälften eller en fjärdedel.

2)

Senaste lydelse 2003:655.

    Vid bedömningen av om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig ska det särskilt beaktas om denna kan antas ha

  1. berott på den skattskyldiges ålder, hälsa eller liknande förhållande,

  2. berott på att den skattskyldige har felbedömt en skatteregel eller betydelsen av de faktiska förhållandena, eller

  3. föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter.

    Vid bedömningen av om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp ska det särskilt beaktas om

  1. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller underlåtenheten,

  2. en oskäligt lång tid förflutit efter det att Skatteverket har funnit anledning att anta att den skattskyldige ska påföras skattetillägg utan att den skattskyldige kan lastas för dröjsmålet, eller

  3. felaktigheten eller underlåtenheten även har medfört att den skattskyldige fällts till ansvar för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) eller blivit föremål för förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:371

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)