Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:822

Utkom från trycket den 11 november 2008
utfärdad den 30 oktober 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)2)

1)

Prop. 2007/08:152, bet. 2008/09:SkU2, rskr. 2008/09:4.

2)

Lagen omtryckt 2008:803.

dels att 11 kap. 16 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 11 kap. 16 § ska utgå,

dels att 10 kap. 11 § ska ha följande lydelse.

Om den skattskyldige på grund av sin tjänst förvärvar värdepapper på förmånliga villkor, ska förmånen tas upp som intäkt det beskattningsår då förvärvet sker.

Om det som förvärvas inte är ett värdepapper utan innebär en rätt att i framtiden förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på förmånliga villkor, tas förmånen upp som intäkt det beskattningsår då rätten utnyttjas eller överlåts.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:822

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.

2. Om en förmån har tagits upp som intäkt enligt 10 kap. 11 § andra stycket andra meningen i dess äldre lydelse och förmånen utnyttjas eller överlåts sedan den skattskyldige åter blir bosatt här eller stadigvarande vistas här, ska förmånen inte tas upp till den del den har beskattats tidigare.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)