Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:829 Utkom från trycket den 11 november 2008Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);utfärdad den 30 oktober 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:156, bet. 2008/09:SkU3, rskr. 2008/09:5. föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)Lagen omtryckt 2008:803. att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2005:1136) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.2. I fråga om andelar i en ekonomisk förening eller ett aktiebolag som är en bostadsrättsförening, bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag och som inte uppfyller villkoren i 2 kap. 17 § för att vara ett privatbostadsföretag ska äldre bestämmelser tillämpas till och med utgången av år 2011.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.På regeringens vägnarANDERS BORGFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)