Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:865 Utkom från trycket den 18 november 2008Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);utfärdad den 6 november 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:124, bet. 2008/09:SfU4, rskr. 2008/09:23. föreskrivs att 11 kap. 30 § inkomstskattelagen (1999:1229)Lagen omtryckt 2008:803. ska ha följande lydelse.11 kap.30 §30 §Följande ersättningar i samband med sjukdom m.m. ska tas upp om de grundar sig på förvärvsinkomst på grund av tjänst:sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,sjukpenning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring, lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän,ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,smittbärarpenning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare, ochersättningar enligt andra lagar eller författningar vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller i samband med militärtjänstgöring.Även sjukersättning och aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring ska tas upp. Sådan ersättning som anges i 16 kap. 17 § nämnda lag ska dock inte tas upp.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarANDERS BORGFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)