Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2008:920) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 20091)

Utkom från trycket den 2 december 2008
utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2009.

Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon2) i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG 3) .

2)

EGT L 36, 9.2.1988, s. 33 (Celex 31988L0077), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG (EUT L 275, 20.10.2005, s. 1, Celex 32005L0055).

3)

EGT L 40, 17.2.1996, s. 1 (Celex 31996L0001).

Antal axlar

 

Avgift per år

 

Avgift per månad

 

Avgift per vecka

 

Avgift per dag

 

högst 3 axlar

 

9 337 kronor

 

933 kronor

 

252 kronor

 

77 kronor

 

4 eller fler axlar

 

15 076 kronor

 

1 507 kronor

 

398 kronor

 

77 kronor

 

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.

Antal axlar

 

Avgift per år

 

Avgift per månad

 

Avgift per vecka

 

Avgift per dag

 

högst 3 axlar

 

8 267 kronor

 

826 kronor

 

223 kronor

 

77 kronor

 

4 eller fler axlar

 

13 617 kronor

 

1 361 kronor

 

359 kronor

 

77 kronor

 

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.

Antal axlar

 

Avgift per år

 

Avgift per månad

 

Avgift per vecka

 

Avgift per dag

 

högst 3 axlar

 

7 295 kronor

 

729 kronor

 

194 kronor

 

77 kronor

 

4 eller fler axlar

 

12 158 kronor

 

1 215 kronor

 

320 kronor

 

77 kronor

 

Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 243 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:920

(Utkom d. 2 dec. 2008.)