Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:978 Utkom från trycket den 2 december 2008Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;utfärdad den 20 november 2008.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet dels att 7 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 7 a och 8 a §§, av följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 2007:1425. Till Försäkringskassan ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs förberäkning eller kontroll av sjukpenninggrundande inkomst,pensionsberäkning,beräkning av inkomstindex och fördelning av ålderspensionsavgifter,fastställande av underhållsstöd och återbetalningsskyldighet enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd,beräkning och kontroll av bostadsbidrag, ellerberäkning av betalningsskyldighet enligt 8 § andra stycket lagen (2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift.De uppgifter som ska lämnas till Försäkringskassan med stöd av första stycket är uppgifterom sammanlagda intäkts- och kostnadsposter i inkomstslaget tjänst med allmän pension och tjänstepension som delbelopp samt uppgift om överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital,om pensionsgrundande inkomst med delbelopp,om pensionsgrundande inkomst, utan den begränsning som anges i 2 kap. 1 § andra stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, efter avdrag för allmän pensionsavgift,enligt 25 § lagen om underhållsstöd,om inkomst som anges i 4–4 b och 7 §§ lagen (1993:737) om bostadsbidrag, med undantag av 4 § andra stycket 1–3,om fastighet, ägarandel, fastighetsbeteckning, adress och bostadsyta,om avgiftsunderlag enligt 2 kap. 24 § socialavgiftslagen (2000:980) som beräknats för arbetsgivare under ett kalenderår, ochom avdrag för avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond enligt 30 och 34 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) samt om återföring av sådana avdrag.7 a §7 a §Till Statens pensionsverk ska vissa uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning det behövs för beräkning och kontroll avpensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt statligt kollektivavtal om trygghetsfrågor,pension enligt statligt kollektivavtal om särskild pension för yrkesofficerare, ellerinkomstgaranti eller motsvarande förmåner för den som har varit statsråd och för vissa arbetstagare som har innehaft statlig chefsanställning.De uppgifter som ska lämnas ut till Statens pensionsverk med stöd av första stycket är uppgifter om inkomster som är pensionsgrundande enligt 2 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.8 a §8 a §Av 11 kap. 11 b § socialtjänstlagen (2001:453) och 6 § förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453) framgår att vissa uppgifter ska lämnas till socialnämnden.Av 13 kap. 24 a § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter och 9 kap. 20 a § lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet framgår att vissa uppgifter ska lämnas till Statens pensionsverk.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarANDERS BORGStefan Holgersson(Finansdepartementet)