Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:992

Utkom från trycket den 2 december 2008
Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter;
utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 38 a och 39 a §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34.

2) Beslut enligt denna lag av inskrivningsmyndigheten enligt 4 kap. 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek får överklagas av den skattskyldige och av den myndighet som har förordnats till granskningsmyndighet enligt 41 § till den tingsrätt inom vars domkrets inskrivningsmyndigheten är belägen. Skrivelsen ska ges in till inskrivningsmyndigheten. Vid överklagande tillämpas den klagotid som anges i 4 kap. 24 § lagen om företagshypotek. Vid handläggningen i övrigt av ett överklagande tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden.

2)

Senaste lydelse 2003:537.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

Beslut om föreläggande enligt 28 § får inte överklagas.

3) Ett beslut av inskrivningsmyndigheten enligt 4 kap. 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek som innefattar prövning av en fråga om fastställande av skatt, efterbeskattning eller återvinning får överklagas inom tre år från dagen för beslutet. Har en part överklagat beslutet och vill även motparten överklaga, ska dennes skrivelse ha kommit in till den tingsrätt som avses i 38 a § inom två månader från det att tingsrätten har delgett motparten ett föreläggande enligt 15 § lagen (1996:242) om domstolsärenden att svara på överklagandet. Tingsrätten ska pröva frågan om motpartens överklagande har skett inom rätt tid.

3)

Senaste lydelse 2005:153.

Vid överklagande av ett beslut som avses i första stycket ska tingsrätten, om ärendet tas upp till prövning, alltid höra motparten.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:992

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)