Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1026 Utkom från trycket den 5 december 2008Förordning om ändring i förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m.;utfärdad den 20 november 2008.Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2007:921. Statlig ålderspensionsavgift ska betalas av Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Uppsala universitet, Konstnärsnämnden, Försäkringskassan och Försvarsmakten. Avgiften betalas preliminärt för varje intjänandeår med belopp som regeringen bestämt.3 §3 § Senaste lydelse 2007:921. Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Uppsala universitet, Konstnärsnämnden och Försvarsmakten ska till Försäkringskassan varje månad under intjänandeåret, senast den 12 i månaderna januari–juli, september–november och senast den 17 i månaderna augusti och december, inbetala en tolftedel av den preliminära avgiften.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDKjell Rempler(Socialdepartementet)