Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1041

Utkom från trycket den 5 december 2008
utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (2004:629) om trängselskatt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:12, bet. 2008/09:SkU6, rskr. 2008/09:67.

2) Skattepliktig är inte

2)

Senaste lydelse 2007:616.

  1. bil som är registrerad på ägare som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige,

  2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret,

  3. buss med en totalvikt av minst 14 ton, eller

  4. bil som enligt 6 § undantagits från skatteplikt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1041

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

2. För bil som före ikraftträdandet dels är införd i vägtrafikregistret, dels är undantagen från skatteplikt enligt 5 § 4, gäller 5 § i sin äldre lydelse till och med den 31 juli 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)