Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1041 Utkom från trycket den 5 december 2008Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;utfärdad den 27 november 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:12, bet. 2008/09:SkU6, rskr. 2008/09:67. föreskrivs att 5 § lagen (2004:629) om trängselskatt ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2007:616. Skattepliktig är intebil som är registrerad på ägare som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige,bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret,buss med en totalvikt av minst 14 ton, ellerbil som enligt 6 § undantagits från skatteplikt.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.2. För bil som före ikraftträdandet dels är införd i vägtrafikregistret, dels är undantagen från skatteplikt enligt 5 § 4, gäller 5 § i sin äldre lydelse till och med den 31 juli 2012.På regeringens vägnarANDERS BORGRolf Bohlin(Finansdepartementet)