Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter;utfärdad den 27 november 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:41 och prop. 2008/09:44, bet. 2008/09:SkU5, rskr. 2008/09:66. föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifterSenaste lydelse av8 kap. 3 § 2005:34411 kap. 1 § 2007:140911 kap. 1 a § 2005:34411 kap. 8 § 2008:13911 kap. 12 § 2003:11911 kap. 14 § 2006:64414 kap. 13 § 2007:1409rubriken närmast före 11 kap. 1 § 2005:344. dels att 8 kap. 3 och 9 §§, 9 kap. 3 §, 11 kap. 1, 1 a, 8, 12 och 14 §§ samt 14 kap. 13 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 14 kap. 13 § ska utgå, dels att 3 kap. 10 §, 6 kap. 5 §, 8 kap. 1, 2, 4–8, 10 och 12 §§, 9 kap. 1, 4–6 §§, 11 kap. 8 a §, 12 kap. 1, 2 och 4 §§, rubrikerna till 8 och 9 kap. samt rubrikerna närmast före 8 kap. 1 och 7 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 11 kap. 1 § ska lyda "Överlåtelse av privatbostadsrätt och av andelar i vissa bostadsföretag".3 kap.10 §10 §Den som gör avdrag för ränteutgifter vid beräkning av resultatet i inkomstslaget kapital ska, om kontrolluppgift inte ska lämnas enligt 8 kap. 7, 8 och 10–12 §§, även lämna de uppgifter som behövs för att långivaren ska kunna identifieras.6 kap.5 §5 §Kontrolluppgift behöver inte lämnas omersättning eller förmån för tillfälligt arbete som en fysisk person eller ett dödsbo har gett ut under förutsättning atta) ersättningen eller förmånen inte motsvarar en utgift i en näringsverksamhet,b) skatteavdrag inte har gjorts, ochc) det som mottagaren har fått sammanlagt haft ett lägre värde än 1 000 kronor för hela året,ersättning eller förmån för tillfälligt arbete som har getts ut i annat fall än som avses i 1, under förutsättning atta) det som mottagaren har fått sammanlagt haft ett lägre värde än 100 kronor för hela året, ochb) skatteavdrag inte har gjorts,ersättning eller förmån som enligt 3 kap. 21 § första och tredje styckena ska redovisas i självdeklarationen, ellerersättning eller förmån som har redovisats i en förenklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen (1997:483).8 kap. Kontrolluppgift om ränta och annan avkastning på fordringsrättRänteinkomster och annan avkastning på fordringsrätter1 §1 § Senaste lydelse 2005:344. Kontrolluppgift ska lämnas om ränteinkomster.Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till fordringsrätter och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital.2 §2 § Senaste lydelse 2005:344. Kontrolluppgift om ränteinkomster eller annan avkastning ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har tillgodoräknat eller betalat ut avkastningen.Uppgiftsskyldiga ärandra juridiska personer än dödsbon, ochfysiska personer och dödsbon, om utbetald eller tillgodoräknad ränta utgör utgift i en näringsverksamhet som personen eller dödsboet bedriver.4 §4 § Senaste lydelse 2005:344. Kontrolluppgift om ränta behöver inte lämnasför ett konto, för vilket det inte finns personnummer och som har öppnats före den 1 januari 1985, om räntan understiger 100 kronor under året eller, om kontot innehas av mer än en person, räntan för var och en av dem understiger 100 kronor,om den sammanlagda räntan på konton i annat fall än som avses i 1 understiger 100 kronor under året för en person, ochför skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och pensionssparkonto.5 §5 § Senaste lydelse 2005:344. I kontrolluppgiften ska uppgifter lämnas om tillgodoräknad eller utbetald ränta eller annan avkastning än kapitalvinst.Om den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som utgör ränta, ska uppgift om det sammanlagda utbetalda beloppet lämnas i kontrolluppgiften.6 §6 §Om ett konto innehas av två eller flera personer, ska räntan fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.Om ett konto innehas av fler än fem personer och en person förfogar över kontot, behöver kontrolluppgift lämnas endast för den person som förfogar över kontot.Ränteutgifter7 §7 §Kontrolluppgift ska lämnas om ränteutgifter.8 §8 § Senaste lydelse 2005:344. Kontrolluppgift om ränteutgifter ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har mottagit ränta.Uppgiftsskyldiga ärandra juridiska personer än dödsbon, ochfysiska personer och dödsbon, om räntan utgör inkomst i en näringsverksamhet som personen eller dödsboet bedriver.En enskild person som endast har mottagit dröjsmålsränta behöver inte lämna kontrolluppgift.10 §10 §I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om mottagen ränta.Om någon del av räntan har betalats i förskott, ska uppgift lämnas endast om den del av räntan som avser tiden till och med den 31 januari taxeringsåret.12 §12 §Om två eller flera personer är betalningsansvariga för en skuld, ska räntan fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.Om en skuld är gemensam för fler än fem personer, behöver kontrolluppgift lämnas endast för den person som kan anses som företrädare för dem.9 kap. Kontrolluppgift om avkastning på delägarrätter1 §1 § Senaste lydelse 2005:344. Kontrolluppgift ska lämnas om utdelning och ränta på delägarrätter.Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till delägarrätten och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital.4 §4 § Senaste lydelse 2005:344. Kontrolluppgiften ska lämnas av den som har betalat ut eller tillgodoräknat utdelningen, räntan eller annan avkastning.5 §5 § Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. Kontrolluppgift ska inte lämnas om utdelning eller ränta på pensionssparkonto.6 §6 § Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om utbetald eller tillgodoräknad utdelning och ränta.11 kap.8 a §8 a § Senaste lydelse 2008:139. Kontrolluppgift ska lämnas om sådan försäkring eller sådant avtal om tjänstepension som avses i 2 § första stycket 7–9 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av försäkringsgivare, understödsföreningar och tjänstepensionsinstitut.I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om värdet av försäkringen eller avtalet om tjänstepension vid närmast föregående års utgång. Värdet av försäkringen respektive värdet av avtalet om tjänstepension ska beräknas i enlighet med bestämmelserna i 3 § åttonde respektive tionde stycket lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring, eller om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.12 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2003:750. Kontrolluppgift ska lämnas om direkta och indirekta betalningar som överstiger 150 000 kronor eller utgör delbetalningar av en summa som överstiger 150 000 kronor, om betalningarna görstill utlandet från en obegränsat skattskyldig,från utlandet till en obegränsat skattskyldig, ellerinom landet mellan en obegränsat och en begränsat skattskyldig.Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska och juridiska personer av den som har förmedlat betalningen.I kontrolluppgiften om betalning till utlandet ska uppgift lämnas ombetalningens belopp i använd valuta,betalningsdatum,valutakod,vilket land som betalningen gjorts till,vad betalningen avser, ochbetalningsmottagarens namn.I kontrolluppgiften om betalning från utlandet ska uppgift lämnas ombetalningens belopp i använd valuta,betalningsdatum,valutakod, ochvilket land som betalningen kommer från.2 §2 § Senaste lydelse 2008:139. Kontrolluppgifter enligt 6 kap., 7 kap. 5 §, 8 kap. 1, 2, 4–6 §§, 9 och 10 kap. samt 11 kap. 2, 2 a och 7 a–7 c §§ ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.Kontrolluppgift enligt 11 kap. 7 b § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.I kontrolluppgiften ska, utöver de uppgifter som anges i 6–11 kap., uppgift lämnas om utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande för dem som kontrolluppgiften avser samt i kontrolluppgift enligt 6 kap. om mottagarens medborgarskap.Uppgift om skatteregistreringsnummer behöver endast lämnas föravtalsförbindelser som har upprättats den 1 januari 2004 eller senare, ellervid avsaknad av avtalsförbindelser, transaktioner som har utförts den 1 januari 2004 eller senare.4 §4 § Senaste lydelse 2008:139. Den som har förmedlat en utländsk försäkring som avses i 11 kap. 8 a § ska lämna sådana uppgifter att försäkringsgivaren och försäkringstagaren kan identifieras.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.2. Vid tillämpningen av 12 kap. 2 § ska dock vad som föreskrivs om kontrolluppgift enligt 7 kap. tillämpas första gången vid 2010 års taxering.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)