Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1045 Utkom från trycket den 5 december 2008Förordning om ändring i förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter;utfärdad den 27 november 2008.Regeringen föreskriver att 9 kap. 1 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska ha följande lydelse.9 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2002:827. Den som har gjort en betalning till eller från utlandet för vilken en kontrolluppgift enligt 12 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska lämnas, ska till den som är skyldig att lämna kontrolluppgiften uppgeom sådant nummer finns, sitt personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer,betalningens belopp i använd valuta,betalningsdatum,valutakod, ochvilket land betalningen går till eller kommer från.Den som har gjort en betalning till utlandet ska även uppge vad betalningen avser och betalningsmottagarens namn.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)