Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1083 Utkom från trycket den 9 december 2008Förordning om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter;utfärdad den 27 november 2008.Regeringen föreskriver att det i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska införas en ny paragraf, 18 a §, samt närmast före 18 a § en ny rubrik av följande lydelse.Uppbörd av stämpelskatt vid Bolagsverket m.m.18 a §18 a §En inskrivningsmyndighet som avses i 38 a § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter får, trots bestämmelserna i 33 § samma lag, lämna ut andra handlingar än företagsinteckningsbrev även innan skatten har betalats.Inskrivningsmyndigheten beslutar hur fastställd skatt ska tas ut. Inskrivningsmyndigheten får även i andra fall än som avses i första stycket lämna ut företagsinteckningsbrev innan skatten har betalats, om myndigheten och sökanden har kommit överens om att betalning får ske via autogiro.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.På regeringens vägnarANDERS BORGFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)