Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1186 Utkom från trycket den 12 december 2008Förordning om ändring i förordningen (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon;utfärdad den 27 november 2008.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordonSenaste lydelse av2 § 2003:9924 § 2008:7609 § 2003:99210 § 2008:76015 § 2008:760. dels att i 2, 4, 9, 10 och 15 §§ ordet "Vägverket" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen", dels att 3, 5 och 8 §§ ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2003:992. Skatteverket får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om att Transportstyrelsen i vägtrafikregistret ska föra in de särskilda uppgifter som behövs för påföring eller uppbörd av vägavgift.5 §5 §Ett inbetalningskort avseende vägavgiften för svenskt fordon ska sändas till den avgiftsskyldige snarast möjligt, i fråga om uppbörd enligt 13 § första stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon dock senast den 12 i den månad då avgiften ska betalas.Om en fordonsägare inte har fått inbetalningskortet, ska han eller hon anmäla detta till Transportstyrelsen senast en vecka innan vägavgiften ska vara inbetald.8 §8 § Senaste lydelse 2003:992. Transportstyrelsen begär indrivning för Skatteverkets räkning. Bestämmelser om begäran om indrivning finns i 4–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarANDERS BORGJan Larsson(Finansdepartementet)