Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1189 Utkom från trycket den 12 december 2008Förordning om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt;utfärdad den 27 november 2008.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:987) om trängselskatt dels att i rubriken närmast före 4 § ordet "Vägverkets" ska bytas ut mot "Transportstyrelsens", dels att 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse.3 §3 §Skatteverket ska, utöver vad som framgår av lagen (2004:629) om trängselskatt,samordna kontrollen av trängselskatt, ochfastställa formulär som behövs för tillämpningen av lagen om trängselskatt.Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för debitering och betalning av trängselskatt.Skatteverkets uppgifter enligt första stycket 2 och andra stycket ska utföras efter samråd med Transportstyrelsen.4 §4 §Transportstyrelsen ska, utöver vad som framgår av lagen (2004:629) om trängselskatt och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, svara föratt återbetalning sker i enlighet med beskattningsmyndighetens beslut enligt 18 § lagen om trängselskatt, ochatt en obetald fordran lämnas för indrivning enligt 23 § lagen om trängselskatt.Transportstyrelsens uppgifter enligt första stycket utförs för Skatteverkets räkning.Vid indrivning gäller 3–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229).Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivningen inte krävs från allmän synpunkt.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarANDERS BORGRolf Bohlin(Finansdepartementet)