Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1266 Utkom från trycket den 12 december 2008Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);utfärdad den 4 december 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:7, bet. 2008/09:SfU5, rskr. 2008/09:95. föreskrivs att 2 kap. 28 § och 3 kap. 15 a § samt rubrikerna närmast före 2 kap. 28 § och 3 kap. 15 a § socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.2 kap.Avgifter för personer som inte har fyllt 26 år28 §28 § Senaste lydelse 2007:284. På ersättning till personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år ska hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.3 kap.Avgifter för personer som inte har fyllt 26 år15 a §15 a § Senaste lydelse 2007:284. Den som vid ingången av året före taxeringsåret inte har fyllt 26 år ska betala hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga egenavgifterna. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 28 § tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2008.3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 15 a § tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2008. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2008 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.På regeringens vägnarANDERS BORGPer Classon(Finansdepartementet)