Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2008:1304) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik

Utkom från trycket den 16 december 2008
utfärdad den 27 november 2008.

1 §

Det avtal mellan Kounungariket Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik som undertecknades den 30 oktober 2007 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska. Den engelska texten samt en svensk översättning framgår av bilaga till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Bilaga

 

(Översättning)

 

AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE ISLE OF MAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ON ENTERPRISES OPERATING SHIPS OR AIRCRAFT IN INTERNATIONAL TRAFFIC

 

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH ISLE OF MAN FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING AV FÖRETAG SOM ANVÄNDER SKEPP ELLER LUFTFARTYG I INTERNATIONELL TRAFIK

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Isle of Man, desiring to conclude an agreement for the avoidance of double taxation on enterprises operating ships or aircraft in international traffic, have agreed as follows:

 

Sveriges regering och Isle of Mans regering, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik, har kommit överens om följande:

 

Article 1

 

Artikel 1

 

Definitions

 

Definitioner

 

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

 

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 

(a) the term “a Party” means the Isle of Man or Sweden, as the context requires; the term “Parties” means the Isle of Man and Sweden;

 

a) ”en part” avser Isle of Man eller Sverige, beroende på sammanhanget; ”parter” avser Isle of Man och Sverige,

 

(b) the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

 

b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

 

(c) the term “Isle of Man” means the island of the Isle of Man;

 

c) ”Isle of Man” avser ön Isle of Man,

 

(d) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;

 

d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning,

 

(e) the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

 

e) ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person,

 

(f) the term “resident of a Party” means any person, who under the law of that Party is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature;

 

f) ”person med hemvist i en part” avser person som enligt lagstiftningen i denna part är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet,

 

(g) the term “enterprise of a Party” means an enterprise carried on by a resident of a Party;

 

g) ”företag i en part” avser företag som bedrivs av person med hemvist i en part,

 

(h) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Party, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Party;

 

h) ”internationell trafik” avser transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en part utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra parten,

 

(i) the term “income derived from the operation of ships or aircraft in international traffic” means revenues, gross receipts and profits derived from:

 

i) ”inkomst som förvärvas genom användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik” avser intäkter, bruttoinkomster och vinst som förvärvas genom:

 

(i) such operation of ships or aircraft for the transport of passengers or cargo;

 

1) sådan användning av skepp eller luftfartyg för transport av passagerare eller gods,

 

(ii) the rental on a charter basis of ships or aircraft where the rental is ancillary to the operation of ships or aircraft in international traffic;

 

2) uthyrning på charterbasis av skepp eller luftfartyg när uthyrningen är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

 

(iii) the sale of tickets or similar documents and the provision of services connected with such operation, either for the enterprise itself or for any other enterprise, where such sale of tickets or similar documents or provision of services is directly connected with or ancillary to the operation of ships or aircraft in international traffic;

 

3) försäljning av biljetter eller motsvarande handlingar samt tillhandahållande av tjänster i samband med sådan användning, antingen för företaget eller för andra företag, när sådan försäljning av biljetter eller motsvarande handlingar eller sådant tillhandahållande av tjänster har omedelbart samband med eller är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

 

(iv) the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise, where the use, maintenance or rental is directly connected with or ancillary to the operation of ships or aircraft in international traffic;

 

4) användning, underhåll eller uthyrning av containrar (däri inbegripet släpvagn och annan utrustning för transport av containrar) som används för transport av gods eller varor, när användningen, underhållet eller uthyrningen har direkt samband med eller är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

 

(v) interest on funds deposited directly in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic;

 

5) ränta på insatta medel som är direkt hänförliga till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

 

(j) the term “competent authority” means:

 

j) ”behörig myndighet” avser:

 

(i) in the case of the Isle of Man, the Assessor of Income Tax or his delegate;

 

1) i Isle of Man: ”the Assessor of Income Tax” eller dennes befullmäktigade ombud,

 

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement.

 

2) i Sverige: finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

 

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

 

2. Då en part tillämpar avtalet vid en viss tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas. Den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

 

Article 2

 

Artikel 2

 

Avoidance of double taxation

 

Undvikande av dubbelbeskattning

 

1. Income derived from the operation of ships or aircraft in international traffic by an enterprise of a Party shall be taxable only in that Party.

 

1. Inkomst som förvärvas genom användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik av ett företag i en part, beskattas endast i denna part.

 

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived by an enterprise of a Party from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

 

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som ett företag i en part förvärvar genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

 

Article 3

 

Artikel 3

 

Mutual agreement procedure

 

Ömsesidig överenskommelse

 

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Parties result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Parties, present his case to the competent authority of the Party of which he is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

 

1. Om en person anser att en part eller båda parterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa parters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den part där han har hemvist. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

 

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Parties.

 

2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra parten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i parternas interna lagstiftning.

 

3. The competent authorities of the Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.

 

3. De behöriga myndigheterna i parterna ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

 

4. The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

 

4. De behöriga myndigheterna i parterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i den mening som avses i föregående punkter.

 

Article 4

 

Artikel 4

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the later of the dates on which each of the Parties has notified the other in writing that the procedures required by its law have been complied with. The Agreement shall have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following that in which this Agreement enters into force.

 

1. Detta avtal träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser – som respektive regering ska lämna när de åtgärder vidtagits som krävs enligt respektive parts lagstiftning – har lämnats. Avtalet ska tillämpas på skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

 

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Agreement shall only have effect when the Agreement signed on 30 October 2007 between the Kingdom of Sweden and the Isle of Man for the exchange of information relating to tax matters shall have effect.

 

2. Utan hinder av punkt 1 i denna artikel, är detta avtal endast tillämpligt när avtalet mellan Konungariket Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden undertecknat den 30 oktober 2007 är tillämpligt.

 

Article 5

 

Artikel 5

 

Termination

 

Upphörande

 

1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Party. Either Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such event, the Agreement shall cease to have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the end of the six months period.

 

1. Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en part. Vardera parten kan skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla i fråga om skatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

 

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Agreement will be terminated, without giving notice of termination, on the date of termination of the Agreement signed on 30 October 2007 between the Kingdom of Sweden and the Isle of Man for the exchange of information relating to tax matters.

 

2. Utan hinder av punkt 1 i denna artikel, upphör detta avtal att gälla, utan skriftlig uppsägning, den dag avtalet mellan Konungariket Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden undertecknat den 30 oktober 2007 upphör att gälla.

 

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Agreement.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

 

Done at Oslo, this Thirtieth day of October 2007, in duplicate in the English language.

 

Som skedde i Oslo den 30 oktober 2007 i två exemplar på engelska språket.

 

For the Government of the Kingdom of Sweden

 

För Konungariket Sveriges regering

 

Ingemar Hansson

 

Ingemar Hansson

 

For the Government of the Isle of Man

 

För Isle of Mans regering

 

Allan Robert Bell

 

Allan Robert Bell

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1304

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2008:1304 träder enl. F 2008:1326 i kraft d. 31 dec. 2008.)

2. Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

SFS 2008:1326

(Utkom d. 19 dec. 2008.)

Regeringen föreskriver att lagen (2008:1304) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik ska träda i kraft d. 31 dec. 2008.

Avtalet träder i kraft d. 27 dec. 2008.