Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1305 Utkom från trycket den 16 december 2008Lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden;utfärdad den 27 november 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:55, bet. 2008/09:SkU16, rskr. 2008/09:72. föreskrivs i fråga om lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden dels att 4 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.3 a §3 a §Bestämmelserna i denna lag gäller på motsvarande sätt i tillämpliga delar också vid utbyte av upplysningar enligt överenskommelse med utländsk jurisdiktion.Bestämmelserna i denna lag, utom 22 §, gäller på motsvarande sätt i tilllämpliga delar också vid utbyte av upplysningar enligt det avtal som avses i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst.4 §4 § Senaste lydelse 2004:984. Ändringen innebär bl.a. att sista stycket upphävs. I den mån överenskommelse härom föreligger mellan Sverige och främmande stat ska utländsk myndighet lämnas biträde med handräckning i skatteärende.Den behöriga myndigheten förordnar om handräckning i varje särskilt fall. Om handräckningen inte sker genom den behöriga myndighetens försorg, uppdrar denna åt vederbörande svenska myndighet att ombesörja handräckningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarANDERS BORGIngela Willfors(Finansdepartementet)