Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1381

Utkom från trycket den 23 december 2008
utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 2, 3 a, 14 a och 15 b §§ lagen (2004:629) om trängselskatt2) ordet "Vägverket" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "Transportstyrelsen" i motsvarande form.

1)

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2)

Senaste lydelse av

2 § 2008:185

3 a § 2008:185

14 a § 2008:185

15 b § 2008:185.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1381

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)