Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1384 Utkom från trycket den 23 december 2008Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);utfärdad den 11 december 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94. föreskrivs att i 1 kap. 2 §, 4 kap. 1 och 7 §§, 6 kap. 7 § samt 7 kap. 1 och 4 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227)Senaste lydelse av 4 kap. 1 § 2008:186. ordet ”Vägverket” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen” i motsvarande form.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarANDERS BORGJan Larsson(Finansdepartementet)