Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1432

Utkom från trycket den 30 december 2008
Lag om ändring i lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb;
utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2008/09:AU2, rskr. 2008/09:135.

1 §

Stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb som har beslutats av Arbetsförmedlingen och som avser avtal om anställning som träffats efter utgången av år 2006 får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för denne enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1432

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)