Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:228

Utkom från trycket den 7 april 2009
Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);
utfärdad den 26 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om vägtrafikskattelagen (2006:227)

1)

Prop. 2008/09:53, bet. 2008/09:TU9, rskr. 2008/09:188.

dels att 2 kap. 12 och 19 §§ samt bilaga 2 ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast efter 2 kap. 14 § ska lyda "Särskilt om beskattningen av EG-mobilkranar, traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar".

12 §

2) För följande fordon framgår fordonsskattens storlek för ett skatteår av bilaga 2 till denna lag:

2)

Senaste lydelse 2006:473.

  1. tunga bussar och tunga lastbilar som inte beskattas i enlighet med andra stycket,

  2. traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar, samt

  3. släpvagnar.

För sådana tunga bussar och tunga lastbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005 eller högre ställda krav enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, framgår fordonsskattens storlek till och med den 30 september 2009 för ett skatteår av bilaga 3 till denna lag. Detta gäller inte för EG-mobilkranar.

I fråga om EG-mobilkranar, traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar finns kompletterande bestämmelser i 18 och 19 §§.

19 §

Ett motorredskap som inte hör till skatteklass I eller skatteklass II och en EG-mobilkran beskattas på det sätt som framgår av C 2 i bilaga 2 till denna lag.

Bilaga 2

Fordonsskatt

Fordonsslag

 

Skattevikt, kilogram

 

Skatt, kronor

 
 
 
 

grundbelopp

 

tilläggsbelopp för varje helt hundratal kilogram över den lägsta vikten i klassen

 

 

C EG-mobilkranar, traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar

 
 
 
 

1. Traktorer och motorredskap som hör till skatteklass I

 

0 – 1 300

 

370

 

0

 

1 301 – 3 000

 

425

 

55

 
 

3 001 – 7 000

 

1 360

 

95

 
 

7 001 –

 

5 160

 

168

 

2. Motorredskap som inte beskattas enligt punkt 1 och mobilkranar

 

2 001 –

 

1 000

 

0

 

3. Tunga terrängvagnar som hör till skatteklass I

 
 
 
 

3.1 med två hjulaxlar

 

2 001 – 6 000

 

300

 

35

 

3.2 med tre eller flera hjulaxlar

 

2 001 – 6 000

 

300

 

30

 
 

6 001 – 14 000

 

1 500

 

50

 
 

14 001 – 18 000

 

5 500

 

130

 
 

18 001 –

 

10 700

 

170

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:228

Denna lag träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Jan Larsson
(Finansdepartementet)