Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:229

Utkom från trycket den 7 april 2009
utfärdad den 26 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (2004:629) om trängselskatt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:53, bet. 2008/09:TU9, rskr. 2008/09:188.

2) Skattepliktig är inte

2)

Senaste lydelse 2008:1041.

  1. bil som är registrerad på ägare som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige,

  2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret,

  3. buss med en totalvikt av minst 14 ton,

  4. EG-mobilkran, eller

  5. bil som enligt 6 § undantagits från skatteplikt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:229

Denna lag träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)