Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:441 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990;utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237. föreskrivs att 5 § lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990 ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 1989:908. Statistiska centralbyrån ska se till att de uppgiftsskyldiga får information om folk- och bostadsräkningen.Informationen ska avse bland annatändamålet med folk- och bostadsräkningen,innehållet i det register som upprättas vid denna,vad som gäller i fråga om registrets bevarande,de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller, ochrätten att få registerutdrag och rättelse till stånd enligt datalagen (1973:289).Föreskrifter om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.På regeringens vägnarANDERS BORGRikard Jermsten(Finansdepartementet)