Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:443 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324);utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237. föreskrivs att 3 kap. 16 § taxeringslagen (1990:324) ska ha följande lydelse.3 kap.16 §16 § Senaste lydelse 2003:655. Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för taxering ska på Skatteverkets begäran tillhandahållas verket.Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger dock inte i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 15 kap. 1 eller 2 § eller 16 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller en bestämmelse till vilken hänvisas i någon av de nämnda paragraferna.Om sekretess gäller för uppgift enligt någon annan bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt men för något enskilt eller allmänt intresse, föreligger uppgiftsskyldighet endast om regeringen på ansökan av Skatteverket beslutar att uppgiften ska lämnas ut.Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)