Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:536 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246. föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)Lagen omtryckt 2008:803. dels att 44 kap. 14 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 67 kap. 13 a–13 c §§, av följande lydelse.44 kap.14 §14 §Med omkostnadsbelopp avses, om inte annat föreskrivs, utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).Utgifter för arbete enligt 67 kap. 13 a och 13 b §§ ska inte ingå i omkostnadsbeloppet till den del skattereduktion har tillgodoräknats enligt 67 kap.67 kap.13 a §13 a §Som hushållsarbete räknas vid tillämpningen av detta kapitel även reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion. Med ägare avses även den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska likställas med ägare.13 b §13 b §Som hushållsarbete räknas vid tillämpningen av detta kapitel även reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt om följande förutsättningar är uppfyllda:Lägenheten innehas av den som begär skattereduktion.Arbetet utförs i lägenheten och det avser sådana åtgärder som bostadsrättshavaren svarar för.Även arbete som utförs i en lägenhet som upplåtits till en medlem eller delägare i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag omfattas av första stycket.13 c §13 c §Som hushållsarbete räknas intearbete som enbart avser installationer eller service på maskiner och andra inventarier vid tillämpningen av 13 a eller 13 b §,arbete för vilket försäkringsersättning lämnats,arbete för vilket bidrag eller annat ekonomiskt stöd lämnats från staten, en kommun eller ett landsting, ellerom- eller tillbyggnad av ett småhus för vilket fastighetsavgift inte har tagits ut enligt 6 § lagen (2007:1348) om kommunal fastighetsavgift.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.2. Den upphävda lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete tillämpas på sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt 67 kap. 13 a och 13 b §§ dock alltjämt i fråga om– arbete som har utförts och betalats under tidsperioden 8 december 2008–30 juni 2009,– arbete som har utförts efter den 30 juni 2009 men som har betalats före den 1 juli 2009,– arbete som har utförts före den 1 juli 2009 men som har betalats efter den 30 juni 2009, samt– förmån av arbete som har tillhandahållits den skattskyldige under tidsperioden 8 december 2008–30 juni 2009.3. Bestämmelserna i 67 kap. 13 c § 4 tillämpas på arbete som har utförts efter den 30 juni 2009 oavsett när arbetet har betalats.På regeringens vägnarANDERS BORGFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)