Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:537 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter;utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246. föreskrivs att 3 kap. 26 § och 11 kap. 9 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska ha följande lydelse.3 kap.26 §26 § Senaste lydelse 2007:1125. Den som begär skattereduktion för förmån av hushållsarbete enligt lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen.I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt 4 a och 4 b §§ lagen om skattereduktion för hushållsarbete ska även sådana uppgifter som avses i 9 a § samma lag lämnas.11 kap.9 §9 § Senaste lydelse 2007:1125. Kontrolluppgift ska lämnas om underlag för skattereduktion i fråga om förmån av hushållsarbete enligt lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete om arbetet utförs av innehavare av F-skattsedel eller motsvarande handling enligt 5 § 2 samma lag.Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som utgett förmånen.Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)