Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:538 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete;utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246. föreskrivs i fråga om lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete dels att 4 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 4 a–4 c och 9 a §§, av följande lydelse.4 §4 § Ändringen innebär att andra stycket upphävs. Med hushållsarbete avses i denna lagstädarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden,vård av kläder och hemtextilier som utförs i bostaden,matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden,snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden,häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden,barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller liknande,annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare ärenden.4 a §4 a §Som hushållsarbete räknas i denna lag även reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som ansöker om eller begär skattereduktion. Med ägare avses även den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska likställas med ägare.4 b §4 b §Som hushållsarbete räknas i denna lag även reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt om följande förutsättningar är uppfyllda:Lägenheten innehas av den som ansöker om eller begär skattereduktion.Arbetet utförs i lägenheten och det avser sådana åtgärder som bostadsrättshavaren svarar för.Även arbete som utförs i en lägenhet som upplåtits till en medlem eller delägare i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag omfattas av första stycket.4 c §4 c §Som hushållsarbete räknas intearbete som enbart avser installationer eller service på maskiner och andra inventarier vid tillämpningen av 4 a eller 4 b §,arbete för vilket försäkringsersättning lämnats, ellerarbete för vilket bidrag eller annat ekonomiskt stöd lämnats från staten, en kommun eller ett landsting.9 a §9 a §Ansökan om skattereduktion i fråga om sådant arbete som avses i 4 a § ska även innehålla uppgifter om småhusets eller ägarlägenhetens beteckning.Ansökan om skattereduktion i fråga om sådant arbete som avses i 4 b § ska även innehålla uppgifter om lägenhetens beteckning samt föreningens eller bolagets organisationsnummer eller motsvarande.1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009 och tillämpas på hushållsarbete som har utförts och betalats efter den 7 december 2008 och på förmån av sådant arbete som har tillhandahållits den skattskyldige efter den 7 december 2008.2. Utgifter för hushållsarbete som har betalats under tidsperioden 8–31 december 2008 ingår i underlaget för skattereduktion vid 2010 års taxering.3. Förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits under tidsperioden 8–31 december 2008 räknas som förmån som har tillhandahållits under 2009.På regeringens vägnarANDERS BORGFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)