Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:539 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete;utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246. föreskrivs i fråga om lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete dels att 2, 19 och 22 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse.2 §2 §I 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser omvilka som kan få skattereduktion (11 §),begäran om skattereduktion (12 §),definitioner (13–14 §§),villkor för skattereduktion (15–17 §§),underlag för skattereduktion (18 §), ochskattereduktionens storlek (19 §).9 a §9 a §En begäran om utbetalning ska i fråga om sådant arbete som avses i 67 kap. 13 a § inkomstskattelagen (1999:1229) även innehålla uppgifter om småhusets eller ägarlägenhetens beteckning.En begäran om utbetalning ska i fråga om sådant arbete som avses i 67 kap. 13 b § även innehålla uppgifter om lägenhetens beteckning samt föreningens eller bolagets organisationsnummer eller motsvarande.19 §19 §Skatteverket ska så snart som möjligt skriftligen meddela köparen av hushållsarbetet ombeslut enligt 11 § om utbetalning,beslut enligt 14 § om återbetalning, ochbelopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen (1997:483).Meddelandet ska innehålla uppgifter omnamn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för utföraren eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket,utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket, ochden totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats köparen enligt 17 §.Skatteverket ska på begäran av köparen lämna denne ett särskilt meddelande om den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats enligt 17 §.22 §22 §Kostnadsränta tas ut på sådant belopp som enligt 14 § ska betalas tillbaka efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet betalades ut till och med dagen för Skatteverkets beslut enligt 14 §.Kostnadsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis efterge kravet på ränta.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)