Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:543 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i lagen (2009:199) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter;utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246. föreskrivs att 3 kap. 26 § och 11 kap. 9 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:199) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.3 kap.26 §26 §Den som begär skattereduktion för hushållsarbete enligt 67 kap. 11–19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen.I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt 67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete lämnas.11 kap.9 §9 §Kontrolluppgift ska lämnas om underlag för skattereduktion i fråga om förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) om arbetet utförs av en innehavare av F-skattsedel enligt 67 kap. 16 § 1 eller motsvarande handling enligt 67 kap. 17 § samma lag.Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som utgett förmånen.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)