Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:583 Utkom från trycket den 9 juni 2009Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);utfärdad den 28 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:136, bet. 2008/09:SkU36, rskr. 2008/09:270. föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)Lagen omtryckt 2008:803. dels att 3 kap. 9 §, 10 kap. 5 §, 11 kap. 28 §, 12 kap. 3 § och 58 kap. 18 och 18 a §§ samt rubriken närmast före 11 kap. 28 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 kap. 21 a §, och närmast före 11 kap. 21 a § en ny rubrik av följande lydelse.3 kap.9 §9 §En obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader, är inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln). Detta gäller dock inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.Om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Ettårsregeln gäller dock inte för anställningar hos staten, landsting, kommuner eller församlingar inom Svenska kyrkan annat än vid tjänsteexport. Ettårsregeln gäller inte heller för uppdrag som ledamot av Europaparlamentet.10 kap.5 §5 §Med pension avses ersättningar som betalas utsom inkomstgrundad ålderspension och premiepension till efterlevande enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,som garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension,som efterlevandepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,som ålders-, invaliditets- och efterlevandepension enligt Europaparlamentets beslut nr 2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005 om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadgaEUT L 262, 7.10.2005, s. 1 (Celex 32005Q0684). ,på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom försäkring,på grund av pensionsförsäkring eller återköp av sådan försäkring, ellertill förmånstagare enligt ett sådant avtal om tjänstepension som avses i 28 kap. 2 § andra stycket.Med pension avses också ersättningar som betalas ut från pensionssparkontotill pensionsspararen,till förmånstagare på grund av förmånstagarförordnande,till den som fått rätten till pension genom bodelning,till make eller bröstarvinge på grund av att ett förmånstagarförordnande jämkats, ellervid återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken.I 58 kap. finns ytterligare bestämmelser om pensionsförsäkringar och pensionssparkonton.11 kap.Ersättningar till utstationerad personal vid Europaskolorna21 a §21 a §Ersättningar och förmåner som Europaskolorna ger ut till personal som är eller har varit utstationerad vid dessa skolor ska inte tas upp. Detta gäller också för efterlevande till sådan personal.Ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet28 §28 §Följande ersättningar och förmåner som Europaparlamentet ger ut till sina ledamöter ska inte tas upp:resekostnadsersättningar,kostnadsersättningar för utövande av uppdraget,ersättningar för utgifter i samband med sjukdom, graviditet eller barnafödande,försäkringsförmåner, ochinbetalningar till den frivilliga pensionsfond som Europaparlamentet har upprättat för sina ledamöter.Första stycket 3 gäller också för före detta ledamöter som har pension från Europaparlamentet och för personer som har efterlevandepension från Europaparlamentet.Första stycket 5 gäller också för före detta ledamöter som har förvärvat rättigheter i den frivilliga pensionsfonden.12 kap.3 §3 §Om den skattskyldige får sådan ersättning som enligt 11 kap. 21, 21 a, 26 a, 27 § fjärde stycket eller 28 § inte ska tas upp, får de utgifter som ersättningen är avsedd att täcka inte dras av.Om den skattskyldige får sådant skattefritt stöd eller bidrag vid utbildning eller arbetslöshet som avses i 11 kap. 27 § tredje stycket, 34 § andra stycket och 35 §, får de utgifter som stödet eller bidraget är avsett att täcka inte dras av.Avdrag får inte heller göras för utgifter som täcks av sådana ersättningar tillutländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner som enligt 11 kap. 22 § och 23 § första stycket 2 inte ska tas upp, ochdagbarnvårdare som enligt 11 kap. 48 § inte ska tas upp.58 kap.18 §18 §En pensionsförsäkring får återköpas trots bestämmelserna i detta kapitel, om det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst 30 procent av prisbasbeloppet. Återköp får också ske omdet tekniska återköpsvärdet uppgår till högst ett prisbasbelopp,försäkringen inte är förenad med ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande, ochpremier för försäkringen inte har betalats under de senaste tio åren.I andra fall får återköp medges av Skatteverket, om försäkringstagaren är på obestånd och genom ett återköp kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem eller om det i övrigt finns synnerliga skäl. Detta gäller dock endast om återköp får ske enligt försäkringsavtalet och försäkringstekniska riktlinjer.Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken eller 15 kap. 8 § försäkringsavtalslagen (2005:104) av försäkringstagarens tillgodohavande. De hindrar inte heller en överföring av hela pensionsförsäkringens värde direkt till en annan pensionsförsäkring än som avses i 5 § om försäkringstagaren tecknar den i samband med överföringen hos samma eller annan försäkringsgivare med samma person som försäkrad. Överföringen ska i så fall inte anses som pension enligt 10 kap. 5 § första stycket 6 och inte heller som en betalning av premier för pensionsförsäkring.18 a §18 a §En försäkringsgivare som bedriver verksamhet från ett fast driftställe i en utländsk stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som gett in ett sådant åtagande som avses i 16 a § andra stycket, får avtala med försäkringens innehavare om att för dennes räkning betala den avkastningsskatt som enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel är hänförlig till försäkringen. Ett sådant avtal om betalning av avkastningsskatt ska vara skriftligt och får avse flera år.Betalningen ska inte anses strida mot bestämmelserna i detta kapitel och inte heller anses som pension enligt 10 kap. 5 § första stycket 6, ombeloppet betalats ut sedan underlaget för avkastningsskatt fastställts i beslut om årlig taxering, ochdet belopp som betalats ut inte överstiger avkastningsskattens storlek enligt beslut om slutlig skatt med tillägg för bankavgifter och andra sedvanliga kostnader som har direkt samband med överföringen av beloppet.Om skatt som försäkringsgivaren betalat till följd av avtalet återbetalas, anses beloppet som pension om det inte, tillsammans med ränta enligt 19 kap. 12 § skattebetalningslagen (1997:483), tillgodoförs försäkringen inom 14 dagar. Har försäkringen avslutats, ska beloppet i stället tillgodoföras den försäkring till vilken värdet i den avslutade försäkringen har överförts.Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas också på tjänstepensionsavtal som är jämförbara med pensionsförsäkring och uppfyller villkoren i 1 a §.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 i fråga om 11 kap. 21 a §, 12 kap. 3 § och rubriken närmast före 11 kap. 21 a § och i övrigt den 14 juli 2009.2. Bestämmelserna i 11 kap. 21 a § samt 12 kap. 3 § i sin nya lydelse tilllämpas på ersättningar och förmåner som ges ut efter ikraftträdandet.3. Bestämmelserna i 3 kap. 9 §, 10 kap. 5 § och 11 kap. 28 § i sina nya lydelser tillämpas på ersättningar och förmåner som Europaparlamentet ger ut efter den 13 juli 2009.4. Äldre lydelser av bestämmelserna i 3 kap. 9 §, 10 kap. 5 § och 58 kap. 18 och 18 a §§ tillämpas fortfarande för de ledamöter som omfattas av det nationella systemet för ledamotsarvode, övergångsersättning, pension och efterlevandepension som gällde före ikraftträdandet.På regeringens vägnarANDERS BORGFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)