Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:678 Utkom från trycket den 23 juni 2009Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);utfärdad den 11 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:184, bet. 2008/09:KU25, rskr. 2008/09:286. föreskrivs att 20 § folkbokföringslagen (1991:481) ska ha följande lydelse.20 §20 § Senaste lydelse 2003:657. Den som kan antas under sin normala livsföring komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila utom landet under minst ett år ska avregistreras från folkbokföringen som utflyttad om inte annat följer av andra stycket eller 14 §. Även den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och utom landet ska avregistreras om han med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist utom landet.En vistelse utom landet som föranleds av uppdrag som ledamot av Europaparlamentet ska inte leda till avregistrering enligt första stycket om ledamoten har anknytning till landet genom att disponera en bostad här. På ansökan av ledamoten får dock Skatteverket besluta om avregistrering under de förutsättningar som anges i första stycket.Denna lag träder i kraft den 14 juli 2009.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSStefan Holgersson(Finansdepartementet)