Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:793

Utkom från trycket den 7 juli 2009
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);
utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 18 kap. 28, 30, 32 och 33 §§, 20 kap. 11 §, 21 kap. 1, 6 och 8–10 §§, 22 kap. 1 och 2 §§, rubrikerna till 22 kap. och 30 kap. samt rubriken närmast före 21 kap. 8 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152)2) ordet "länsrätt" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätt" i motsvarande form.

1)

Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2)

Senaste lydelse av

18 kap. 28 § 2003:650

18 kap. 30 § 2003:650

18 kap. 32 § 2003:650

18 kap. 33 § 1981:280

20 kap. 11 § 1993:1193

21 kap. 1 § 2003:650

21 kap. 6 § 2003:650

21 kap. 8 § 1983:373

21 kap. 9 § 1988:1283

21 kap. 10 § 2001:546

22 kap. 1 § 1993:1193

22 kap. 2 § 2003:650.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:793

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

CARL BILDT
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)